IMH Regionetwerken

Bouwen aan goede samenwerkingen in elke regio

IMH Regionetwerken

 

Een netwerk starten in jouw regio? Dat kan natuurlijk ook! Wij ondersteunen je daarbij.

Wil jij meer verbinding met alle domeinen jonge kind?

Bewust samenwerken zodat je weet wie je betrekt

De geboortezorg – en jonge kindketen kun je onderverdelen in vijf domeinen. Het is gebaseerd op de
 domeinindeling van Zero to Three. IMH Nederland heeft dit omgezet naar de Nederlandse situatie, met bijbehorende financieringsstromen. Download hier de overzichtskaart.

Ook heeft IMH Nederland een beroepenlijst gemaakt per domein. Op die manier kan je systematisch in beeld krijgen of je binnen je regio oog hebt voor de diverse professionals die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen.

Infant Mental Health als zelfde taal in alle domeinen.

Vaak wordt in de praktijk duidelijk dat professionals onderling dezelfde taal missen, om gedrag van kinderen en/of ouders te signaleren, te verklaren en er eenduidig naar te handelen. Het gedachtegoed Infant Mental Health helpt professionals om op vanuit eenzelfde visie te werken, zodat de zorg veel effectiever is. 

De kracht van een IMH-regionaal netwerk, is dat er een stevige verbinding ontstaat tussen de vijf domeinen in de jonge kind zorg. Relaties onderling worden actief gestimuleerd, door op meerdere niveau's en via diverse activiteiten in te steken en door te leren vanuit de reflectieve praktijk

Netwerkzorg

Netwerkzorg is een manier waarop je zorg en ondersteuning kan organiseren voor gezinnen die een hulpvraag hebben. Deze manier van samenwerken biedt veel kansen, omdat het professionals ondersteunt om klantgericht te denken en te reflecteren en bij te sturen op het aanbod dat we in Nederland bieden. Een voorbeeld hiervan is de zorg rondom onrustige baby, bekijk hier meer informatie

Starten met een regionetwerk?

Momenteel zijn we bezig met het uitrollen van netzwerkzorg bij IMH Nederland. Dit betekent dat we vanaf september weer nieuwe regio’s zullen opzetten en weer inloopuren voor regionetwerken zullen organiseren. Houd deze websitepagina in de gaten voor meer informatie.

Organisaties en disciplines per domein

Medisch domein

 • Ziekenhuis: onder meer gynaecologie, neonatologie, kindergeneeskunde, medische psychologie, moeder-baby unit, POP-poli, 2e lijn verloskunde
 • Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV)
 • 1e lijn verloskundepraktijken
 • Fertiliteitskliniek
 • Arbortuskliniek 
 • Huisarts
 • Auditieve ondersteuning
 • Visuele ondersteuning 
 • Revalidatie
 • 1e lijns professionals vergoede zorg o.m.:
  • lactatiekundige
  • (kinder) fysiotherapie
  • TOP- kinderfysiotherapeut
  • (preverbale) logopedie
  • (kinder) ergotherapie
  • (kinder) diëtist
  • ..

Geestelijke gezondheid

 • Jeugd basis en specialistische GGZ
 • Jeugdzorg
 • Basis en specialistische Volwassen GGZ
 • (L)VB zorg
 • Praktijkondersteuner huisarts (POH)
 • Verslavingszorg
 • 1e lijn psychologie volwassenzorg
 • 1e lijn psychologie jeugd & gezin

Veiligheid en bescherming

 • Jeugdbescherming
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Politie – wijkagent, zedenonderzoek
 • Centrum Seksueel Geweld
 • Vrouwenopvang
 • Rechtbank

Preventie, vroegsignalering en (vroeg)interventie

 • Jeugdgezondheidszorg (jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, orthopedagogen, adviseur)
 • Preventie-afdeling gemeente/voorveld
 • Sociaal domein gemeente: jeugdteam, WMO-team & Werk – en inkomen. 
 • Beleidsmedewerkers sociaal domein
 • Projectleider Kansrijke Start of Goede Start
 • Integrale Vroeghulp
 • Preventie GGZ
 • 1e lijns professionals onvergoede zorg o.m.
  • doula/zwangerschapscoaches
  • baby – en kindercoach, slaapcoach
  • babyconsulent
  • draagdoekconsulent
  • osteopaat

Opvang, leren en werk

 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaal
 • Gastouderbureau
 • Voorschoolse opvang en naschoolse opvang
 • Voor – en vroegschoolse educatie (VVE)
 • (Speciaal) basisonderwijs
 • (Speciaal) voortgezet onderwijs
 • Beleidsadviseur gemeente kinderopvang
 • Uitvoeringsinstituut Werkgeversverzekering (UWV)
 • Arbodienst
 • Jobcoaches, reintergratiecoaches
 • Asielzoekerscentrum (AZC)
 •  …

In de auto reden we het eerste jaar door Twente. Kennismaken met allerlei jonge kind professionals. Wat boeiend om te horen hoe het in andere settingen gaat! Inmiddels ondersteunt de techniek ons...iets efficiënter en beter voor het milieu 😉

Hoe is jouw regionale kennis?


Altijd leuk….even checken hoe het zit met je eigen kennis over het zorgaanbod in de regio. 

Welke professionals heb je al goed in beeld? Welk behandelaanbod kan nog ontwikkeld worden en hoe zit het met de samenwerking die je hebt met beleidsmedewerkers van bijvoorbeeld de gemeenten? 

Heb jij een overzicht van jonge kind interventies in Nederland?

Interventie-indeling

Een veel gebruikte interventie-indeling komt van Mrazeth & Haggerty (1994), waarbij zij een indeling maken ten behoeve van de geestelijke gezondheid. Hun interventiespectrum is te vinden via Vlaams Instituut Gezond leven. Zeanah et al. (2019) beschrijft daarbij dat het belangrijk is dat (1) een gezin gebruik kan maken van meerdere interventies tegelijkertijd en  (2) daarbij kan verschuiven van niveau’s van interventie. 

IMH Nederland vindt het belangrijk om bij aanvang van een interventie, zorgvuldig na te denken waarom je kiest voor welke interventie of combinaties van interventies. Welke volgorde daarbij nodig is en of dit ook de aansluit bij de vraag van ouder en kind. Dit betekent dat een zorgvuldige triage, gebaseerd op hypothesen nodig is om en dat je een helder beeld dient te hebben wat een passend plan is. 

 

Waar vind je een overzicht van erkende jonge kind interventies:

 
Omdat veel Infant Mental Health interventies opgezet en onderzocht zijn in het buitenland, zijn ze (nog) niet opgenomen in de bovenstaande databanken.

Met onze tools helpen wij professionals, organisaties en gemeenten om een lerend netwerk te starten

Een regionetwerk opzetten met onze hulp?

Een lerend netwerk opzetten daar hebben we ervaring mee!

In verschillende regio’s zijn er netwerken opgestart. En onze kennis daarover delen we graag met anderen. Daarom hebben we een draaiboek geschreven hoe je een netwerk opstart. Je kan het draaiboek benutten om zelf aan de slag te gaan, maar we vinden het nog leuker als je ons laat weten als je een netwerk start. Dan maken we een pagina voor je aan en kunnen verwijzers je ook vinden. 

IMH Nederland faciliteert jou

Als jij bouwt een betere zorg, willen we je natuurlijk graag ondersteunen. Op die manier kan jij je bezig houden met het versterken van relaties en zorgen wij dat de randvoorwaarden voor je geregeld worden. In het draaiboek staat precies beschreven waarmee we je kosteloos ondersteunen

* Inlogcode hiervoor is te verkrijgen via verbinden@imhnederland.nl

Incompany kennismakingswebinar Infant Mental Health IMH Nederland
Snelle onderlinge verbinding via een webinar

Of organiseer een webinar voor regionale verbinding

Wij werken vanuit een uniek overzicht van alle domeinen die gezinnen met jonge kinderen ondersteunen. Wil je onderlinge verbinding tussen deze domeinen, maar ben je niet op zoek naar een uitgebreide scholing of het organiseren van een netwerk? 

IMH Nederland biedt een kennismakingswebinar aan van circa 2 uur (+ 20 minuten voorbereiding) met als doel om snel kennis te maken met de Infant Mental Health principes en daardoor meer dezelfde taal te leren spreken binnen je gemeente of regio.