Ga naar de inhoud

Verdiepingscursus Infant Mental Health tot Infant Family Practitioner 2024

Introductie

September 2024 t/m december 2025

Beschrijving

Wil jij na de basiscursus IMH je handvatten en tools verder verdiepen in je dagelijkse praktijk en je verder ontwikkelen als behandelaar en begeleider in de Infant Mental Health? Lees dan verder en schrijf je in voor onze Verdiepingscursus Infant Mental Health! We gaan in september 2024 van start met de verdiepingscursus IMH. Live leslocatie: Zwolle.

Missie cursus

Je hebt de basiscursus afgerond of een vergelijkbaar equivalent hiervan en merkt dat dit een fijne start was, maar nog niet voldoende om je werk vorm te kunnen geven met complexe gezinnen en hun (ongeboren) baby’s en peuters die bij je over de vloer komen of waar je op huis bezoek gaat. We bieden je een vervolg met alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen in de 1e lijn en/of in de gezinsbehandeling naast andere professionals, vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt: het kind, de ouders, de zorgverleners én het netwerk eromheen. We verbinden nadrukkelijk de IMH visie met de bestaande referentiekaders. In deze cursus is dit specifiek de cognitieve gedragstherapie. Dat betekent dat je zorgvuldige casusconceptualisaties leert maken, steeds gebaseerd op de empirische kennis van de vroege ontwikkeling. Coregulatie en sensitieve afstemming kun je toenemend bevorderen met meerdere middelen. Verwarrend ouderschap leer je herkennen en passend begeleiden en verwijzen. Je vaardigheden om te observeren in gezinnen en het mentaliseren over en met gezinnen is vergroot. Je kunt beter werken met ingewikkelde ouders met behulp van schemacoaching. Na afloop heb je een aantal concrete methodieken waar je mee kunt werken, passend bij jouw werkveld.

Het didactisch klimaat van de cursus is voor professionals inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in deze cursus van IMH Nederland.

 


Impressie van de leeromgeving

Printscreen ACT

Printscreen Peripartum


 

Na afloop kan de cursist…

In termen van kennis: 

 1. De cursist kent diverse theorieën, modellen, observatie en screeningsmiddelen die veel worden gebruikt in de Infant Mental Health en weet deze toe te passen in de gesprekken, observaties, diagnostiek, behandelplanning, begeleiding en/of behandeling.
 2. De cursist kent geeft blijk van een gezinsgerichte of systemische visie gecombineerd met een cognitief gedragstherapeutische visie. Dit betekent dat een cursist bij een hulpvraag van een gezin meerdere perspectieven (of ports of entry) kan innemen en hier rekening mee houdt; zowel van de (ongeboren) baby of peuter, gezinsleden en netwerk als van betrokken hulpverleners. Dit betekent ook dat een cursist voldoende op de hoogte is van leertheorie en schematheorie en deze (leer)principes toe kan passen op specifieke regulatieproblemen in de context van het gezin.

In termen van vaardigheden: 

 1. De cursist kent kan ouders uitleg geven en/ of besteedt aandacht aan de belangrijkste elementen uit de Infant Mental Health in contact met gezinnen met jonge kinderen en daarbij de basis-houding vanuit de Infant Mental Health innemen.
 2. De cursist kan een eerste indruk formuleren over de ouder-kind relatie op basis van observatie en gesprek en weet welke observatie- of screeningsmiddelen hierbij ingezet kunnen worden.
 3. De cursist kan representaties (schema’s) herkennen en negatieve representaties (dysfunctionele schema’s) signaleren die het kind en de ouder van zichzelf en van elkaar hebben, en kan de (leer)geschiedenis van ouder herkennen in taal en gedrag van de ouder.
 4. De cursist helpt ouders hun kind door het leven te helpen en helpt ouders vertrouwen te ontwikkelen in hun ouderlijke rol.
 5. De cursist herkent psychiatrische beelden a vue, verwarrend oudergedrag, kindermishandeling  en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen. Durft dit bespreekbaar maken o.a. door observaties te bespreken, verwarrend oudergedrag te begrenzen, uitkomsten van (vragen)lijsten te bespreken en ouders voor te bereiden op een doorverwijzing. Danwel een behandelovereenkomst te sluiten over begeleiding/behandeling.
 6. De cursist kan stilstaan bij het belang en de kracht van ouder-kind observatie, kan zich verplaatsen in het perspectief van de baby en ouders, kan op de handen zitten (professionele houding waarin de cursist terughoudend is met adviezen geven en een ‘not knowing stance’ inneemt), reflecteren op eigen handelen en het bewust worden van de invloed van de eigen binnenwereld en het eigen levensverhaal op dit handelen.
 7. De cursist kan verschillende behandelmethoden toepassen afgestemd op het gezin; o.a. Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen, schemacoaching, 1 en 5 gesprekkenmodel, KOPmodel, veerkracht versterken, ACT, OBI en het gezin begeleiden van dysregulatie en stress naar coregulatie en speelse interacties
 8. De cursist kan IMH integreren binnen zichzelf en binnen het werk
 9. De cursist kent zijn sterke kanten en valkuilen in de hulpverlener – gezin relatie en kan hierop reflecteren.
 10. De cursist kan andere professionals (verwijzers, collega’s en professionals in andere organisaties) uitleg te geven over de belangrijkste elementen uit de Infant Mental Health
 11. De cursist werkt samen met andere professionals aan een hulpvraag van ouder en kind en kent daarin de mogelijkheden en beperkingen van zijn eigen professie.

N.B. Indien je specifiek een OBI training al eerder gevolgd hebt, kun je een vrijstelling krijgen voor deze OBI-onderdelen.

Na afloop kun je jezelf, conform de twee internationale gebruikelijke richtlijnen, Infant Family Practitioner noemen. Bekijk ook onze FAQ voor meer informatie hierover

Extra informatie

Docent

Nanniek van den Heuvel, orthopedagoog & IMH-consulent

Praktische informatie

De cursus wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen.We ontmoeten elkaar 82 uur in de synchrone groepsles, verdeeld over ruim een jaar, 8 live dagen, de overige uren online. Daarnaast werken we met elkaar in de online leeromgeving (78 uur). De cursus bestaat totaal uit 160 uur.

Het werk in de online leeromgeving wordt verdeeld in 4 blokken, die steeds worden afgerond met een kennistoets en een interactieve groepscolleges waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze groepscolleges voor vaardigheidsonderwijs en intervisie over eigen casuïstiek in subgroepen.

Je hebt toegang tot deze online leeromgeving vanaf de aanmelding tot een jaar na afronding. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten inplannen op momenten dat het goed voor je uitkomt. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

Opbouw cursus

De blended basiscursus stelt enerzijds theoretische uitgangspunten van Infant Mental Health centraal en wil anderzijds een accent leggen op praktische toepasbaarheid. Om dit laatste te bereiken, wordt binnen de blended verdiepingscursus Infant Mental Health het sociaal ecologisch model van Belsky als uitgangspunt genomen naast de casusconceptualisatie met functie- en betekenisanalyses zoals gebruikt en toegepast in de cognitieve gedragstherapie. Op basis hiervan zijn de theorie en de praktische vaardigheden in 4 blokken opgedeeld:

Blok 7: Screenende en observatiediagnostiek

Blok 8: Observatievaardigheden in het gezin

Blok 9: Behandelvaardigheden met VGCt referentiekader

met o.a., werken met de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen en CAVES, begeleiden van ouders met Acceptance & Commitment, 1-gespreksmodel en 5-gesprekkenmodel, helpen bij problemen met eten, huilen en slapen vanuit een casusconceptualisatie, werken met schema coaching bij ouders met persoonlijkheidsproblemen en veerkracht versterkende vaardigheden.

Blok 10: Integratie

 Lesdagen & interactieve online colleges

De verdiepingscursus bestaat uit 8 live lesdagen verdeeld over de opleiding. Overige uren zijn blended verdeeld over online groepsbijeenkomsten voor groepsdiscussie, rollenspelen, gezamenlijk beelden observeren en in het tweede deel van de opleiding ook intervisie op diagnostiek- en behandeltrajecten. Blokken met diverse werkvormen al dan niet in duo’s worden afgerond met een interactief groepscollege waarin cursisten vaardigheden laten zien. De lesdagen & online colleges staan in het teken van oefenen van praktische vaardigheden en casuïstiek.

Studiebelasting
De cursus bedraagt 160 uur, exclusief 1345 bladzijden literatuur

Data volgen

Blok 7 Diagnostiek

Blok 8 observatie

Blok 9 behandelvaardigheden

Blok 10 Integratie

Aanmelden

De inschrijving is definitief als je van ons een bevestiging van inschrijving gehad hebt en de factuur betaald is. Inschrijving en bevestiging via de website betekent dus nog niet dat je al een cursusplek hebt.

* De opleiding gaat door bij minimaal 12 deelnemers en er is een maximum van 18 deelnemers

Bekijk ook onze FAQ voor meer informatie en meest gestelde vragen

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Een voorwaarde voor het volgen van de verdiepingscursus is het hebben afgerond van een basiscursus bij IMH Nederland of vergelijkbaar bij een andere organisatie.

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en het jonge kind, die geregistreerd staan in het SKJ-register, BIG-/RIVIZ-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), in het bijzonder zijn JGZ en GGD-professionals uitgenodigd en Praktijkondersteuners bij de Huisarts.

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Accreditatie

SKJ
Jeugd en gezin professionals: 245 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie: 100 punten
K&J/OG opleiding – behandeling:  50 punten
K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie: 25 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek: 50 punten

Literatuur

 • Aan te schaffen boeken:
  • Douglas, P. (2014). The discontented little baby book – all you need to know about feeds, sleep and crying. Queensland: University of Queensland Press.
  • Jansen, G. & Batink, T. (2014). Time to ACT! Het Basisboek voor Professionals.
  • Kuipers P. (2015). Eerste hulp bij hechting – Taal voor ouders en hun jonge kind. Utrecht: De tijdstroom.
  • Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. & Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.
  • Lieberman, A.F. Gosh Ippen, C. & Van Horn, P. (2020). Blijf van mijn mama af! Een handleiding voor ouder-kind psychotherapie bij jonge kinderen die geweld of een andere traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. 
  • Vliegen, N. & Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders. Antwerpen: Pelckmans Pro.

 4209

18 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?