Basis + verdiepingscursus Infant Mental Health tot Infant Family Practitioner

Introductie

Najaar 2022 of voorjaar 2023 (data volgt)

Indien je je alleen voor de basiscursus, bekijk dan ons beschikbare cursusaanbod op onze pagina Leren (onder Overzicht aanbod leren). Als je je alleen voor de verdiepingscursus wilt aanmelden, mail dan naar leren@imhnederland.nl.

Basiscursus Infant Mental Health

Missie cursus

Het doel van deze basiscursus is om professionals die werken met gezinnen met jonge kinderen kennis te laten maken met de basisprincipes van Infant Mental Health en hoe je dit gedachtegoed kan toepassen in de (klinische) praktijk. In deze cursus, met recente empirische kennis, leren we professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hier omheen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in het scholingsaanbod van IMH Nederland. En daar is deze basiscursus Infant Mental Health op ingericht. Indien de cursus incompany wordt aangeboden, streeft de basiscursus er tevens na dat je intern dezelfde taal gaat spreken, zodat je met elkaar op een eenduidige manier binnen je organisatie kan handelen met betrekking tot zwangeren en gezinnen met jonge kinderen.

Download hier onze volledige folder voor alle informatie over de blended basiscursus Infant Mental Health

Inhoud van de cursus

Na afloop kan de cursist…

In termen van kennis:

 1. De cursist kent diverse theorieën en modellen die veel worden gebruikt in de Infant Mental Health en weet deze toe te passen in de diagnostiek, behandelplanning, begeleiding en/of behandeling.
 2. De cursist geeft blijk van een gezinsgerichte of systemische visie. Dit betekent dat een cursist bij een hulpvraag van een gezin meerdere perspectieven (of ports of entry) kan innemen en hier rekening mee houdt; zowel van de (ongeboren) baby of peuter, gezinsleden en netwerk als van betrokken professionals.

In termen van vaardigheid:

 1. De cursist kan ouders uitleg geven en/ of besteedt aandacht aan de belangrijkste elementen uit de Infant Mental Health in contact met gezinnen met jonge kinderen, zoals sensitieve relaties tussen alle gezinsleden, spel, de competente baby, individuele verschillen als het gaat om temperament, sensorische gevoeligheid, cultuur, trauma en een netwerk aan steunende relaties die de groei en ontwikkeling van het kind bevorderen door te bufferen voor stress/Adverse Life Experiences en veerkracht te bevorderen.
 2. De cursist kan een eerste indruk formuleren over de ouder-kind relatie op basis van observatie en gesprek.
 3. De cursist kan representaties herkennen en negatieve representaties signaleren die het kind en de ouder van zichzelf en van elkaar hebben, en kan de geschiedenis van ouder herkennen in taal en gedrag van de ouder.
 4. De cursist kan positieve gevoelens en gedrag tussen ouder en kind bevorderen en kan op beginnend niveau schadelijk gedrag herkennen tussen ouder en kind \
 5. De cursist heeft een aantal mogelijkheden om te interveniëren in een driehoek, nl. naar het kind in aanwezigheid van de ouder en naar de ouder in aanwezigheid van het kind
 6. De cursist helpt ouders hun kind door het leven te helpen en helpt ouders vertrouwen te ontwikkelen in hun ouderlijke rol.
 7. De cursist kan de basis-houding vanuit de Infant Mental Health innemen; o.a. affectief afstemmen op de zorgen van ouders, weet een “not knowing stance” in te nemen, en is terughoudend met adviezen, betrekt de baby/peuter en verplaatst zich in de baby én ouders en kan verbanden leggen met eigen ontwikkelingsgeschiedenis van ouders.
 8. De cursist kent beginnend zijn sterke kanten en valkuilen in de professional – gezin relatie en kan hierop reflecteren.
 9. De cursist kan andere professionals (verwijzers, collega’s en professionals in andere organisaties) uitleg te geven over de belangrijkste elementen uit de Infant Mental Health
 10. De cursist werkt samen met andere professionals aan hulpvraag van ouder en kind en kent daarin de mogelijkheden en beperkingen van zijn eigen professie.

 

Verdiepingscursus Infant Mental Health

Wil jij na de basiscursus IMH je handvatten en tools verder verdiepen in je dagelijkse praktijk en je verder ontwikkelen als behandelaar en begeleider in de Infant Mental Health? Lees dan verder en schrijf je in voor onze Verdiepingscursus Infant Mental Health! We gaan in september 2023 van start met de verdiepingscursus IMH. Live leslocatie: Delden.

Missie cursus

Je hebt de basiscursus afgerond of een vergelijkbaar equivalent hiervan en merkt dat dit een fijne start was, maar nog niet voldoende om je werk vorm te kunnen geven met complexe gezinnen en hun (ongeboren) baby’s en peuters die bij je over de vloer komen of waar je op huis bezoek gaat. We bieden je een vervolg met alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen in de 1e lijn en/of in de gezinsbehandeling náast andere professionals, vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt: het kind, de ouders, de zorgverleners én het netwerk eromheen. We verbinden nadrukkelijk de IMH visie met de bestaande referentiekaders. In deze cursus is dit specifiek de cognitieve gedragstherapie. Dat betekent dat je zorgvuldige casusconceptualisaties leert maken, steeds gebaseerd op de empirische kennis van de vroege ontwikkeling. Coregulatie en sensitieve afstemming kun je toenemend bevorderen met meerdere middelen. Verwarrend ouderschap leer je herkennen en passend begeleiden en verwijzen. Je vaardigheden om te observeren in gezinnen en het mentaliseren over en met gezinnen is vergroot. Je kunt beter werken met ingewikkelde ouders met behulp van schemacoaching. Na afloop heb je een aantal concrete methodieken waar je mee kunt werken, passend bij jouw werkveld.

Het didactisch klimaat van de cursus is voor professionals inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in deze cursus van IMH Nederland.

Inhoud van de cursus

Na afloop kan de cursist…

In termen van kennis: 

 1. De cursist kent diverse theorieën, modellen, observatie en screeningsmiddelen die veel worden gebruikt in de Infant Mental Health en weet deze toe te passen in de gesprekken, observaties, diagnostiek, behandelplanning, begeleiding en/of behandeling. 
 2. De cursist kent geeft blijk van een gezinsgerichte of systemische visie gecombineerd met een cognitief gedragstherapeutische visie. Dit betekent dat een cursist bij een hulpvraag van een gezin meerdere perspectieven (of ports of entry) kan innemen en hier rekening mee houdt; zowel van de (ongeboren) baby of peuter, gezinsleden en netwerk als van betrokken hulpverleners. Dit betekent ook dat een cursist voldoende op de hoogte is van leertheorie en schematheorie en deze (leer)principes toe kan passen op specifieke regulatieproblemen in de context van het gezin. 

In termen van vaardigheden: 

 1. De cursist kent kan ouders uitleg geven en/ of besteedt aandacht aan de belangrijkste elementen uit de Infant Mental Health in contact met gezinnen met jonge kinderen en daarbij de basis-houding vanuit de Infant Mental Health innemen.
 2. De cursist kan een eerste indruk formuleren over de ouder-kind relatie op basis van observatie en gesprek en weet welke observatie- of screeningsmiddelen hierbij ingezet kunnen worden. 
 3. De cursist kan representaties (schema’s) herkennen en negatieve representaties (dysfunctionele schema’s) signaleren die het kind en de ouder van zichzelf en van elkaar hebben, en kan de (leer)geschiedenis van ouder herkennen in taal en gedrag van de ouder. 
 4. De cursist helpt ouders hun kind door het leven te helpen en helpt ouders vertrouwen te ontwikkelen in hun ouderlijke rol. 
 5. De cursist herkent psychiatrische beelden a vue, verwarrend oudergedrag, kindermishandeling  en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen. Durft dit bespreekbaar maken o.a. door observaties te bespreken, verwarrend oudergedrag te begrenzen, uitkomsten van (vragen)lijsten te bespreken en ouders voor te bereiden op een doorverwijzing. Danwel een behandelovereenkomst te sluiten over begeleiding/behandeling.
 6. De cursist kan stilstaan bij het belang en de kracht van ouder-kind observatie, kan zich verplaatsen in het perspectief van de baby en ouders, kan op de handen zitten (professionele houding waarin de cursist terughoudend is met adviezen geven en een ‘not knowing stance’ inneemt), reflecteren op eigen handelen en het bewust worden van de invloed van de eigen binnenwereld en het eigen levensverhaal op dit handelen.
 7. De cursist kan verschillende behandelmethoden toepassen afgestemd op het gezin; o.a. Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen, schemacoaching, 1 en 5 gesprekkenmodel, KOPmodel, veerkracht versterken, ACT, OBI en het gezin begeleiden van dysregulatie en stress naar coregulatie en speelse interacties
 8. De cursist kan IMH integreren binnen zichzelf en binnen het werk
 9. De cursist kent zijn sterke kanten en valkuilen in de hulpverlener – gezin relatie en kan hierop reflecteren.
 10. De cursist kan andere professionals (verwijzers, collega’s en professionals in andere organisaties) uitleg te geven over de belangrijkste elementen uit de Infant Mental Health
 11. De cursist werkt samen met andere professionals aan een hulpvraag van ouder en kind en kent daarin de mogelijkheden en beperkingen van zijn eigen professie.

N.B. Indien je specifiek een OBI training al eerder gevolgd hebt, kun je een vrijstelling krijgen voor deze OBI-onderdelen.

Na afloop kun je jezelf, conform de twee internationale gebruikelijke richtlijnen, Infant Family Practitioner noemen. Bekijk ook onze FAQ voor meer informatie hierover

Extra informatie

Praktische informatie

De cursus wordt blended georganiseerd (55 uur Basiscursus en 160 uur Verdiepingscursus). Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen. De gehele basiscursus en verdiepingscursus is verdeeld over bijna twee jaar. Deze twee jaar bestaat uit 3 live dagen en 4 interactieve online dagen bij de basiscursus, naast 25 uur in de online leeromgeving. In de verdiepingscursus is dit 8 live dagen, 15 interactieve online dagen, naast 78 uur in de online leeromgeving. 

Basiscursus

Het werk in het digitale klaslokaal wordt verdeeld in 6 blokken, die worden afgerond met een kennistoets en een interactieve groepscolleges waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze groepscolleges voor vaardigheidsonderwijs en intervisie over eigen casuïstiek in subgroepen. 

Je hebt toegang tot deze online leeromgeving tot één jaar na de start. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten inplannen op momenten dat het goed voor je uitkomt. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

 • Blok 1: Introductie IMH
 • Blok 2: Normale ontwikkeling
 • Blok 3: Ouder-kind relatie
 • Blok 4: Kindfactoren & Ouderfactoren
 • Blok 5: Contextfactoren
 • Blok 6: Integratie & afronding

Verdiepingscursus

Het werk in het digitale klaslokaal wordt verdeeld in 4 blokken, die worden afgerond met een kennistoets en een interactieve groepscolleges waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze groepscolleges voor vaardigheidsonderwijs en intervisie over eigen casuïstiek in subgroepen. 

Je hebt toegang tot deze online leeromgeving tot één jaar na de start. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten inplannen op momenten dat het goed voor je uitkomt. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

 • Blok 7: Screenende en observatiediagnostiek
 • Blok 8: Observatievaardigheden in het gezin
 • Blok 9: Behandelvaardigheden met VGCt referentiekader
  met o.a., werken met de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen en CAVES, begeleiden van ouders met Acceptance & Commitment, 1-gespreksmodel en 5-gesprekkenmodel, helpen bij problemen met eten, huilen en slapen vanuit een casusconceptualisatie, werken met schema coaching bij ouders met persoonlijkheidsproblemen en veerkracht versterkende vaardigheden.
 • Blok 10: Integratie 

Lesdagen & interactieve online colleges

Leslocatie Delden (start oktober 2022)

Stadcentrum het parochiehuis
Langestraat 79, 7491 AB Delden

Live lesdagen:
Aftrap: donderdag 27 oktober 2022 9.30 – 16.30 uur
Afsluitende dagen: donderdag 16 en vrijdag 17 maart 2023 9.30 – 16.30 uur

Online interactieve sessies:

1e online lesmoment : donderdag 1 december 2022 9.00 – 12.00 uur
2e online lesmoment donderdag 12 januari 2023 9.00 – 12.00 uur
3e online lesmoment : donderdag 2 februari 2023 9.00 – 12.00 uur
4e online lesmoment : donderdag 16 februari 2023 9.00 – 12.00 uur

Leslocatie Arnhem (volgt start januari 2023)

Live lesdagen:
Aftrap: dinsdag 31 januari 9.30 – 16.30 uur
Afsluitende dagen: dinsdag 27 en woensdag 28 juni 9.30 – 16.30 uur

Online interactieve sessies:

1e online lesmoment : dinsdag 14 maart 9.00 – 12.00 uur
2e online lesmoment vrijdag 31 maart 9.00 – 12.00 uur
3e online lesmoment : dinsdag 9 mei 9.00 – 12.00 uur 
4e online lesmoment : vrijdag 2 juni 9.00 – 12.00 uur 

Let op: de lesdagen voor de verdiepingscursus september 2023 komen zo snel mogelijk online. De leslocatie voor de live lesdagen voor de verdiepingscursus zullen waarschijnlijk in Zwolle zijn!!

Zelfstudie

Naast de opdrachten in het digitaal klaslokaal, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten en de kennistoetsen. 

Accreditatie voor de Basiscursus:

 • SKJ
  Jeugd en gezinsprofessionals: 85 punten
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  K&J/OG herregistratie: 53 punten
  K&J/OG opleiding – behandeling: 24 punten
  K&J/OG opleiding – diagnostiek: 29 punten
  K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie: 21 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register
  Scholing verpleegkundig specialisten: 55 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  Scholing GGZ: 55 punten
  Scholing Jeugdverpleegkunde: 55 punten
  Scholing Kinderverpleegkunde: 55 punten
  Scholing SPV: 55 punten
  Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 55 punten

Accreditatie Verdiepingscursus:

SKJ

Jeugd en gezin professionals: 245.00

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

K&J/OG herregistratie:  100 punten

K&J/OG opleiding – behandeling:   50

K&J/OG opleiding – diagnostiek:  50

K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie:  25

Accreditatiebureau Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapieën (VGCt)

Gedragstherapeutisch medewerker – nascholing: in aanvraag

Gedragstherapeut – nascholing: in aanvraag

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register

Scholing verpleegkundig specialisten:  in aanvraag

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing GGZ:  in aanvraag

Scholing Jeugdverpleegkunde:  in aanvraag

Scholing Kinderverpleegkunde:  in aanvraag

Scholing SPV:  in aanvraag

Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie:  in aanvraag

* Let op: de accreditatie is nog in aanvraag. Dit betekent dat IMH Nederland niet kan garanderen dat de accreditatie toegekend wordt.

 

Toelatingseisen

Doelgroep

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en het jonge kind, die geregistreerd staan in het SKJ register, BIG-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), in het bijzonder zijn JGZ en GGD-professionals uitgenodigd en Praktijkondersteuners bij de Huisarts.

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Literatuur

Basiscursus

 • Vliegen, N., Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders.
 • Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.

Verdiepende literatuur (Niet verplicht)

 • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C, & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum.
 • Klaus, M.H. & Klaus, P.H. (2005). Je wonderbaarlijke baby – wat een pasgeboren kind al kan. Amsterdam: Thoeris.
 • Gold, C.M. (2017). The developmental Science of Early Childhood – Clinical Applications of Infant Mental Health Concepts from Infancy Through Adolescence. New York: Norton and Company

Verdiepingscursus

 • Douglas, P. (2014). The discontented little baby book – all you need to know about feeds, sleep and crying. Queensland: University of Queensland Press.
 • Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitmenttherapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789492297327
 • Hurks, P., Vander Meulen, M., Ruiter, S. & Hendriksen, J. (2020). Amsterdam: Pearson. Psychodiagnostiek. Van nul tot zes jaar – Ontwikkeling, testgebruik en casuïstiek.
 • Kuipers P. (2015). Eerste hulp bij hechting – Taal voor ouders en hun jonge kind. Utrecht: De tijdstroom.
 • Stern, D.N. (1992). Diary Of A Baby: What Your Child Sees, Feels, And Experiences. Ingram Publisher Services US

5.990,00

3 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?