Regionale samenwerking

Kracht van de IMH-regionetwerken
De geboortezorg – en jonge kindketen kun je onderverdelen in vijf domeinen. Het is gebaseerd op de domeinindeling van Zero to Three. IMH Nederland heeft dit omgezet naar de Nederlandse situatie, met bijbehorende financieringsstromen.  Daarnaast heeft IMH Nederland een beroepenlijst gemaakt per domein. Op die manier kan je systematisch in beeld krijgen of je binnen je regio oog hebt voor de diverse professionals die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen.

De kracht van een IMH-regionaal netwerk, is dat er een stevige verbinding ontstaat tussen deze vijf domeinen. Die verbinding wordt actief gestimuleerd, door op meerdere niveau’s en via meerdere activiteiten in te steken

Infant Mental Health als zelfde taal in alle domeinen
Vaak wordt in de praktijk duidelijk dat professionals onderling dezelfde taal missen, om gedrag van kinderen en/of ouders te signaleren, te verklaren en er eenduidig naar te handelen. Dit kan ouders verwarren, omdat ze steeds weer nieuwe of andere informatie tot zich krijgen. Het gedachtegoed Infant Mental Health helpt professionals met verschillende achtergronden om op een eenduidige wijze te werken en dit moet de ondersteuning aan gezinnen ten goede komen.

Lichamelijke gezondheid

 • Ziekenhuis: gynaecologie, neonatologie, kindergeneeskunde, medische psychologie, moeder-baby unit, POP-poli, 2e lijn verloskunde
 • Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV)
 • 1e lijn verloskundepraktijken
 • Fertiliteitskliniek
 • Arbortuskliniek 
 • Huisarts
 • Auditieve ondersteuning 
 •  Visuele ondersteuning 
 • Revalidatie
 • 1e lijns professionals vergoede zorg o.m.:
  • lactatiekundige
  • (kinder) fysiotherapie
  • TOP- kinderfysiotherapeut
  • (preverbale) logopedie
  • (kinder) ergotherapie
  • (kinder) diëtist
  • ..

Geestelijke gezondheid

 • Jeugd basis en specialistische GGZ
 • Jeugdzorg
 • Basis en specialistische Volwassen GGZ
 • (L)VB zorg
 • Praktijkondersteuner huisarts (POH)
 • Verslavingszorg
 • 1e lijn psychologie volwassenzorg
 • 1e lijn psychologie jeugd & gezin

Veiligheid en bescherming

 • Jeugdbescherming
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Politie – wijkagent, zedenonderzoek
 
 • Centrum Seksueel Geweld
 • Vrouwenopvang
 • Kinder – en familierechter

Preventie, vroegsignalering en vroeginterventie

 • Jeugdgezondheidszorg (jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, orthopedagogen, adviseur)
 • Preventie-afdeling gemeente/voorveld
 • Sociaal domein gemeente: jeugdteam, WMO-team & Werk – en inkomen. 
 • Beleidsmedewerkers sociaal domein
 • Projectleider Kansrijke Start of Goede Start
 • Integrale Vroeghulp
 • 1e lijns professionals onvergoede zorg o.m.
  • doula/zwangerschapscoaches
  • baby – en kindercoach,slaapcoach, coach
  • babyconsulent
  • draagdoekconsulent
  • osteopaat
 • preventie GGZ

Opvang, leren en werk

 • Kinderopvangorganisaties
 • Peuterspeelzaal
 • IB-ers onderbouw basisschool
 • Voorleesexpress
 • VVE-organisatie uit de regio
 • Beleidsadviseur gemeente kinderopvang
 • UWV
 • Arbodienst