Algemene Voorwaarden 2019

Definities

1. IMH Nederland: eenmanszaak, gevestigd te Delden.
KvK nr. 61956848

2. Opdrachtgever: de zelfstandige jonge kind professional of jonge kind organisatie die haar informatie en contact- gegevens op de website van IMH Nederland geplaatst wil hebben of scholing of advies van IMH Nederland wil.

3. Opdrachtnemer: IMH Nederland

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt, betreffende het plaatsen van contactgegevens door IMH Nederland op de website IMH Nederland, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, scholing of advies en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van de overeenkomst.

Toepasselijkheid

5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die IMH Nederland sluit met partners die hun organisatie-informatie op de website van IMH Nederland geplaatst willen hebben, advies of scholing willen.

Kwaliteit, eigen risico en aansprakelijkheid

6. De jonge kind professionals en jonge kind organisaties blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van het uitvoeren van hun eigen diensten.

7. IMH Nederland verwacht dat jonge kind professionals en jonge kind organisaties zich bij de uitvoer van hun diensten houden aan de beroepscodes zoals geldt voor de branche waarin zij werken c.q. waarvoor zij geregistreerd zijn.

8. IMH Nederland behoudt zich het recht om, indien er signalen of klachten zijn over de kwaliteit van dienstverlening van de opdrachtgever, de contactgegevens van opdrachtgever per direct van de website te verwijderen zonder dat restitutie van contributiegeld zal plaats vinden.

Lidmaatschap, deelname en betaling

9. Aanmelding voor IMH Nederland gebeurt middels een online inschrijving via IMH Nederland.

10. Lidmaatschap heeft een looptijd van 1 jaar en wordt telkens met 1 jaar verlengd.

11. Lidmaatschap is niet overdraagbaar.

12. Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren.

13. Deelname IMH Nederland betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden 2019.

14. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 100,00 exclusief 21 % BTW per kalenderjaar, rekenend vanaf 1 maart. Daarnaast zijn er eenmalige administratiekosten van € 25,00.

Het lidmaatschapsbedrag wordt jaarlijks op 1 maart automatisch afgeschreven.

15. IMH Nederland heeft het recht de voorwaarden en prijzen te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voor de invoering van de ingangsdatum gecommuniceerd per mail en via de website.

Opzeggen contract

16. Opzegging bij deelname IMH Nederland geschiedt door een e-mail te sturen naar info@imhnederland.nl

17. Opzegging dient uiterlijk 1 februari per mail ontvangen te zijn, zodat de contributie gestopt wordt. Het lidmaatschap eindigt dan op 1 maart van dat betreffende jaar.

18. De privacyverklaring van IMH Nederland is te vinden via Privacy